Místní rybářský řád

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru
MS 5A, 451 351

 

Oddíl III. Povolenky k lovu

 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Moravská Sázava 5A,  451 351 ČRS MO Lanškroun.

Tato příloha je nedílnou součástí povolenky k lovu platné na těchto revírech       ( § 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

 

I.Odlišné doby hájení a odlišně stanovené lovné míry vybraných druhů ryb

Odlišné doby hájení:
1.Kapr obecný od 20.10. kalendářního roku do 30.dubna následujícího roku

Odlišně stanovené nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb:

a) Kapr obecný ( Cyprimus carpio ) – 40 cm
b) Amur bílý ( Stenopharycodon della ) – 60 cm
c) Úhoř říční ( Anguilla anguilla ) – 50 cm
d) Štika obecná ( Esox lucius ) – 60 cm
e) Sumec velký ( Silurus glanis ) – 90 cm
f) Lín obecný ( Tinca tinca ) – 27 cm         
g) Jeseter sibiřský (Acipenser baeri) – 120 cm
h) Candát obecný (Stizostedion lucioperca) – 50 cm

Kapra obecného v délce 60 cm a více po ulovení šetrně vrátit zpět do vody.

Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

II. Lov na mimopstruhových rybářských revírech
a) Na celém revíru je zakázáno používání dvojháčků a trojháčků při lovu všech druhů ryb, s výjimkou lovu přívlačí.

b) Na jednu celoroční povolenku k lovu je omezen úlovek na 20 kusů (děti do 15 let 10 kusů) kapra, amura, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace a 30 kusů (děti do 15 let 15 kusů) ryb lososovitých. Z toho může činit úlovek dravých ryb, štiky, candáta a sumce 6 kusů (děti do 15 let 3 kusy). V jednom týdnu si může osoba provádějící lov ponechat maximálně 4 kusy kapra.

c) Na jednu měsíční povolenku k lovu je omezen úlovek na 10 kusů kapra, amura, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace a 15 kusů ryb lososovitých. Z toho může činit úlovek dravých ryb, štiky, candáta a sumce celkem 4 kusy. V jednom týdnu si může osoba provádějící lov ponechat maximálně 4 kusy kapra.

d) Na jednu týdenní povolenku k lovu je omezen úlovek na 4 kusy kapra, amura, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace a 6 kusů ryb lososovitých. Z toho může činit úlovek dravých ryb, štiky candáta a sumce celkem 2 kusy.

e) Na jednu denní povolenku k lovu je omezen úlovek na dva kusy kapra, amura, štiky, candáta, bolena a sumce nebo jejich kombinace, nebo 3 kusy ryb lososovitých. z toho může činit úlovek dravých ryb, štiky candáta a sumce celkem 1 kus.

f) Osoba provádějící lov si může přisvojit v jednom dni nejvýše 7 kg všech druhů ryb, v tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, amura, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace a 3 kusy ryb lososovitých.

Byla-li si osobou provádějící lov přivlastněna ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. Denní lov končí i tehdy, ponechá-li si lovící 2 kusy kapra, amura, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace, i když celková hmotnost denního úlovku nedosáhla 7 kg, nebo ponecháním si 3 kusů ryb losovitých.

g) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost.

Přisvojené vyjmenované ryby (kapr, amur, štika,candát,bolen,sumec) a ryby lososovité

zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní přisvojené druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu (kusy a váhu) a to před odchodem od vody.

h) Na rybníku Slunečný platí zákaz lovu v litorálním pásmu a z hlavní hráze, výjimku může povolit hospodář nebo jeho zástupce invalidům-vozíčkářům.

i) Na rybníku Krátký je lov z hráze zakázán, výjimku může povolit pouze hospodář nebo jeho zástupce invalidům-vozíčkářům.

j) Na celém revíru při lovu dravých ryb na živou nebo mrtvou rybičku nebo její část nesmí být celková délka rybičky nebo její části menší než 15 cm.

k) Lovící je povinen po setmění osvětlit lovné místo elektrickým světlem bílé barvy.

 III. Zavážení nástrah
Zavážení a zanášení nástrah a návnad je na celém revíru zakázáno.

IV. Lov ryb z loděk
Lov ryb z loděk je na celém revíru zakázán.

V. Lov nástražních rybek
Při lovu nástražních rybek do čeřenu nesmí mít lovící nastraženy udice.
Za nástražní rybku nemohou být použity ryby lososovité, ryby chráněné, kapr obecný, lín obecný a ryby nedosahující nejmenší lovné míry.         

VI. Lovící je povinen

a) Zapsat do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb datum lovu a označení podrevíru, rybník Krátký ,,K“ , rybník Slunečný ,,S“, rybník Bendův ,,B“, Ostrovský potok ,,OP“.

b) Mít při lovu u sebe vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák.

c) Při lovu ryb udicí nebo čeřínkem musí být osoba provádějící lov přítomna u udic nebo čeřínku tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat.

d) Manipulovat s udicemi je oprávněn pouze majitel platné povolenky, manipulace s udicemi jinou osobou se považuje za přestupek proti rybářskému řádu, výjimku tvoří možnost lovící osoby starší 18 let, nechat manipulovat s jedním prutem dítě do 10 let věku a to v rozsahu oprávnění lovícího a podle ustanovení rybářského řádu, za toto dítě je plně odpovědný.

e) Je zakázáno používat zařízení samoseků.

VII. Zacházení s ulovenými rybami
Při vylovování ryb je lovící povinen zacházet s rybou šetrně. Pokud nelze její vyzvednutí nad hladinu uskutečnit zdvižením prutu, je povinnost použít podběrák.
Ryby, které jsou vraceny zpět do vody, je třeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě.
Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno háček odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody. Při ponechání si ulovené ryby musí lovící vždy zachovat její původní velikost, aby byla zajištěna možnost kontroly stanovené míry.
Pokud lovící ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě či na břehu.

VIII. Uchování ulovených ryb
Pokud lovící uchovává ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy nebo takové zařízení, které umožňuje rybám alespoň minimální pohyb (konstrukce potažená síťovinou, apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat neusmrcené ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení pro uchování živých ryb je považována za ponechanou.
Zakazuje se používání společných zařízení k uchování živých ryb. Uchování ryb ve vezírcích s kruhy je povoleno pouze do konce stanovené denní doby lovu. Uchovávání ryb v haltýřích je zakázáno.

IX. Chování při lovu
Každý, kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek. Po příchodu k místu lovu provede osoba lovící ryby prohlídku místa, z něhož hodlá lovit. Pokud je toto místo znečištěno, provede před započetím lovu jeho úklid. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za zvlášť hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by lovící takto zacházel se skleněným odpadem.

Popis a označení mimopstruhového rybářského revíru  

Moravská Sázava 5A (451 351 ) – mimopstruhový revír

Název rybníku Výměra Označení Poznámka
Bendův 0,9 ha B  
Krátký 10 ha K  
Slunečný 4,5 ha S  
Ostrovský potok   OP – od lávky přes potok nad Dlouhým rybníkem po bezpečnostní přeliv Pšeničkova rybníka